LUFREE-logo široké

Daňové přiznání online

Daňové přiznání - online finanční úřad
LUFREE-logo

Autor: Lubomír Friml

Odmala se věnuji elektrotechnice. Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. Aktuálně se věnuji výrobě rekvizit a kostýmů do divadla i filmů, výrobků ze dřeva, betonu a kůže. Vyrábím také výšivky a silikonové formy na míru.
Publikováno: 20. 03. 2022
Daňové přiznání online

Přibližně před rokem jsem napsal článek jak na Daňové přiznání v případě, že máte HPP u zaměstnavatele a OSVČ provozujete pouze jako vedlejší činnost. Letos se podíváme na daňové přiznání online. Ačkoliv jsem se celého procesu obával, což je asi znát i podle data, kdy článek píšu, online podání je velice jednoduché a ušetří vám především čas, který byste museli trávit cestou na Finanční úřad (FÚ) a odevzdáním přiznání osobně. Stejně jako před rokem, níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Před začátkem vám doporučím alespoň v rychlosti přečíst můj článek z minulého roku. Podání online se od toho papírového moc neliší. Ovšem letos došlo k mírnému zjednodušení, což si ukážeme dále.

Potřebné dokumenty pro vyplnění přiznání

Veškeré informace o vašich příjmech a realizovaných zálohách na daň od vašeho zaměstnavatele najdete v „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“, které vám zaměstnavatel dodá. Toto potvrzení se také přidává jako příloha k přiznání. Pro online přiznání ho budete potřebovat například v .pdf , .jpg, apod.

Přístup do online Daňového informačního systému

Abyste mohli odevzdat přiznání online, potřebujete si zajistit přístup do Daňového informačního systému. To lze třemi způsoby. Začněte na webu https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. Poté přejděte do uzamčené sekce „Online finanční úřad„.

Daňové přiznání - online finanční úřad

Zde se již nabízí možnost přihlášení přes identitu občana (vč. bankovní identity), přes přihlašovací údaje k datové schránce nebo pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.

Daňové přiznání online - přihlášení

Vyberte subjekt, pro který budete daňové přiznání vyplňovat.

Daňové přiznání online - osobní DIS+

Přejděte do sekce „Formuláře“.

Daňové přiznání online - formuláře

Vyberte možnost „Nový elektronický formulář“.

Daňové přiznání online - nový elektronický formulář

Zvolte „Daň z příjmu fyzických osob“ a následně vyberte „Daň z příjmu fyzických osob – od roku 2021 včetně“.

Daňové přiznání online - Daň z příjmu fyzických osob
Daňové přiznání online - Daň z příjmu fyzických osob - od roku 2021 včetně

A nyní se nám již zobrazí „starý známý růžový papír“… Kolonky jsou stejné jako u papírového podání, pouze některé se nám vyplní samy, některé si již vyplněná data převezmou, a co je důležité, doplatky se nám samy spočítají a funguje zde i kontrola zadaných údajů.

Vstupní informace a údaje o poplatníkovi

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu: Vyberte kraj, ve kterém se finanční úřad nachází.

Územnímu pracovišti v, ve, pro: Stránka vám nabídne možnosti pracovišť.

01: Najdete v Rozhodnutí o registraci, které vám z FÚ přišlo, mělo by se jednat o vaše rodné číslo bez lomítka.

02: Vyplňte rodné číslo.

03: Zaškrtněte, že se jedná o řádné.

05 : Zaškrtněte NE.

05a: Zaškrtněte NE.

Zdaňovací období – převážně se bude jednat o celý loňský rok.

Daňové přiznání online - první strana

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

Zde doplňte své osobní údaje. Formulář by si měl většinu dat doplnit sám z dostupných zdrojů. Někdy chybí telefon nebo e-mail. Doporučuji ho doplnit. V případě, že by se vyskytla nějaká chyba nebo nesrovnalost, je to nejrychlejší způsob, jak by vás FÚ mohl kontaktovat.

30:  Zaškrtněte NE.

Daňové přiznání online - první strana

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Doplňovaná data čerpám z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“ od zaměstnavatele dle tiskopisu „25 5460 MFin 5460 – vzor č. 29“, kterému budou odpovídat níže uvedená čísla doplňovaných kolonek.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

31: Zde je možné rovnou stisknout na „Výpočtová tabulka k § 6“ na konci řádku.

Daňové přiznání online - druhá strana - Výpočtová tabulka

Úhrn příjmů ze závislé činnosti naleznete v „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“ na prvním řádku.

Sražená záloha na daň v úhrnné výši se pak nachází na osmém řádku. Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů je pak na řádku devátém.

Po zadání jsem preventivně stiskl „Kontrola stránky“ a vrátil se „Zpět na výpočet daně“.

Daňové přiznání online - Výpočtová tabulka

34: Doplní se automaticky, měla by odpovídat 31.

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36: Doplní se automaticky, měla by odpovídat 31/34.

37: Opět je možné stisknout na „Příloha 1“ na konci řádku.

Daňové přiznání online - druhá strana - Příloha 1

Příloha č. 1

Zde doplníte příjmy a výdaje na vaši podnikatelskou činnost. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné berou výdaje jako 60 % z všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění.

Zaškrtněte „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“.

101: Doplňte celkové příjmy OSVČ (suma za vámi vystavené faktury).

102: Doplňte výdaje OSVČ (v případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (40 % se bere jako zisk).

104, 113: Doplní se automaticky.

Daňové přiznání online - Příloha 1a

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

B. Druh činnosti

Název hlavní (převažující) činnosti

Zde uveďte činnost, kterou se převážně zabýváte, například: VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ.

Sazba výdajů % z příjmů: 60 (výdajový paušál jsme si vysvětlili výše).

Příjmy: Stejně jako 101 (suma za vámi vystavené faktury), pokud částku nebudete rozepisovat na další činnosti.

Výdaje: Doplní se automaticky.

Celkem: Doplní se automaticky.

Na druhé straně jsem nedoplnil žádné údaje.

Po zadání jsem preventivně stiskl „Kontrola stránky“ a vrátil se „Zpět“.

Daňové přiznání online - Příloha 1b

Oproti loňsku jsem letos ještě zkusil pár obchodů s kryptoměnami a také investoval do participací na půjčkách na Zonky a Ronda invest. I toto je nutné v přiznání zohlednit a podle všech výkladů tyto zisky spadají do ostatních příjmů podle § 10 zákona.

40: Opět je možné stisknout na „Příloha 2“ na konci řádku.

41, 42, 45: Doplní se automaticky.

Daňové přiznání online - druhá strana - Příloha 2

Příloha 2

V příloze 2 je možné sjet rovnou na spodní část, kde se kolonky pro tento druh příjmů nachází. Pro danění participací je důležité vyjádření, které poskytuje Ronda invest:

Vyjádření Generálního finančního ředitelství (GFŘ)
„Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem zdaňovaným dle § 10 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4
ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem obdržený v daném
zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to
pouze do výše, která ještě nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace generují
stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty následně kompenzovat mezi participacemi v rámci
jednoho zdaňovacího období. Jsou­li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjmy, k
rozdílu se nepřihlíží.“ (GFŘ)

Z tohoto vyjádření plyne, že uvedeme příjmy z participací, které nám daná instituce poskytne a do výdajů uvedeme část z investovaných prostředků ve stejné výši, pokud jsme výdaje již v minulosti „nevyčerpali“. Výdaje se tedy uplatňují postupně a zisk nám prakticky vznikne až v období, kdy příjmy přesáhnou tyto výdaje (od nich je nutno každý rok odečíst již „použité“ výdaje z předchozích období.) Ronda invest vám poskytne přímo tabulku, kde je uvedeno, jaké částky vyplnit, u Zonky jsem toto nenašel, pouze příjmový souhrn, takže se výpočty výdajů musím ohlídat sám.

U kryptoměn je to snadné. Zde zadáte reálné výdaje na jejich nákup a příjmy z jejich prodeje.

Daňové přiznání online - Příloha 2

Následující oddíly vypíšu pouze textově, protože se doplní automaticky. Na všech stránkách jsem průběžně dával „Kontrola stránky“.

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

55, 56, 57: Doplní se automaticky.

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

58, 60, 61: Doplní se automaticky.

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

64, 70, 71, 74, 75, 77, 77a: Doplní se automaticky.

7. ODDÍL – Placení daně

84, 89: Doplní se automaticky.

91: Zde se nám automaticky dopočítá nedoplatek na dani, který je třeba uhradit.

Přílohy DAP a Podpisová doložka:

Zde můžeme znovu zkontrolovat jednotlivé přílohy (převážně 1 a 2) a musíme nahrát Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona). To je to potvrzení od zaměstnavatele, o kterém jsem psal v úvodu. Naštěstí je podporováno velké množství formátů, takže by neměl být problém potvrzení například vyfotit mobilem.

Podpisová doložka se nás netýká, protože si přiznání děláme sami za sebe.

Daňové přiznání online - Přílohy DAP

Po kontrole stránky je možné proklikat se dál.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob se nás netýká. Tedy pokud doplatek v 5. oddílu, řádek 91 nevyšel záporný. Zálohy se mě také netýkaly. Vybrané údaje z účetnictví také ne.

Na další straně se už dostáváme k závěrečné kontrole a možnosti „Odeslat prostřednictvím DIS+“.

Já jsem si prohlédl „Protokol chyb“. Naštěstí žádné nebyly nalezeny, stáhl si opis v .pdf a ten si ještě jednou pečlivě prošel a zkontroloval, že všechny částky a data sedí a nakonec i stáhl platební informace pro uhrazení doplatku daně. Pak už stačí kliknout na „Odeslat prostřednictvím DIS+“ a máme hotovo. Tedy skoro. Ještě je třeba nedoplatek uhradit.

Daňové přiznání online - Odevzdání

Další důležité povinnosti OSVČ

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021“ a na vaši zdravotní pojišťovnu „Přehled OSVČ za rok 2021“. Jak to udělat online si ukážeme v následujícím článku.

Další příspěvky k přečtení

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Před více než dvěma lety jsem si zkusil vyrobit svou první silikonovou formu a napsal o tom článek. Experimentoval jsem s odléváním betonu a pryskyřice a připsal pár dalších článků. V té době jsem netušil, co mě čeká téměř na den přesně o rok později. Ozvala se mi...

Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Jak už jsme si napsali loni, jako OSVČ jste povinni po odevzdání daňového přiznání (online) na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021" a na vaši zdravotní...

Ear saver

Ear saver

Asi před měsícem jsem začal pracovat na novém tvaru bavlněné roušky, a když už jsem se chystal na výrobu prototypu, došlo ke zpřísnění opatření a nutnost nosit na většině míst respirátor nebo chirurgickou roušku. To v domácích podmínkách jen tak nevyrobíte... Aby byla...